אלימלך מליז'נסק

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רבי אלימלך מליז'נסק (ה'תע"ז – כ"א באדר ה'תקמ"ז; 1717 – 11 במרץ 1787), בעל ה"נועם אלימלך". אחיו של רבי משולם זושא מאניפולי מכונים "האחים הקדושים", מתלמידיו של המגיד ממזריטש.

אמרותיו[עריכה]

 • "תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך"~ מתוך ה"תפילה לפני התפילה" שחיבר.

מספרו "נועם אלימלך"[עריכה]

 • "צדיק תמים היה בדורותיו" הצדיק גורם על ידי מעשיו הקדושים להביא את שכינת ה' יתברך לעולם הזה, ובכך הוא עושה טובה לדורותיו, שמזכה אותם שהשכינה תהיה עמהם. (פרשת נח)
 • "גם כשהצדיק מדבר בעניני גשמיות, כונתו היא בעולמות העליונים וברוחניות, כי אין לך גשמיות שאין בה ניצוצות רוחניות". (פרשת נח)
 • "אנחנו בגלות המרה הזאת, אשר בצרותינו לו צר, גלתה השכינה עמנו. ואין לנו לדאג ולהתאונן, אלא על גלות השכינה, ולא לחשב כלל על צרותינו. ואלו היה צערנו רק על צער השכינה, ולא צרותינו, בודאי היינו נגאלים מיד". (פרשת שמות)
 • "צהר תעשה לתיבה" פרש רש"י - אבן טובה. יש בכך רמז: תיבה היא מלה. המלה שהאדם מוציא מפיו, צריך לראות, שהיא תאיר אור גדול כאבן טובה". (פרשת נח)
 • "מי שיש לו אבן טובה ואינו מבין את ערכה, בכל פעם שמסתכל בה היטב, הוא רואה ומבין את גדל מעלתה יותר ויותר, אך באבן עצמה אין השתנות. כך הבורא יתברך אין בו שום השתנות, חלילה, אלא שכל זמן שהאדם מסתכל בגדלותו וברוממותו, הוא משיג בכל פעם יותר ויותר גדל רוממותו". (פרשת פנחס)
 • "דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל" יש שני סוגי צדיקים: אלו שנתקדשו מאבותיהם, שהיו יראים ושלמים, ואלו שהתנזרו ופרשו מעצמם, והם אינם נופלים מדרגתם, כי הם תמיד נכנעים ומשגיחים על עצמם. הצדיקים הקדושים, שיש להם זכות אבותם, יכולים לבוא לידי פניה וגדלות ולפל ממדרגתם. לכן "אמר אל בני אהרן" רמז לאותם צדיקים בני צדיקים, שלא יעלו על מחשבתם יחוס אבותיהם, אלא יהיו נזירים ופרושים מעצמם, וישגיחו על עצמם מאד. (פרשת אמור)
 • האדם לא נברא רק לשבר את הטבע (צעטיל קטן)

מספרי תלמידיו[עריכה]

 • "אז תשמח בתולה במחול" רמז לחדש אלול, אשר מזלו בתולה. הנה תשמח במחול כשמוחל השי"ת עוונותיהם של ישראל. (בני יששכר)
 • "ואהי להם למקדש מעט" ה' יתברך אמר שיהיה להם למקדש, אך באפן שימעטו את עצמם. (עבודת ישראל)
 • "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" על הכל מה ששואלים לאדם, יודע ואומר שהכל מאת ה' יתברך. חוץ מיראת שמים, שלא כל אדם יודע. (שיח שרפי קדש)
 • "אם הולך בארבע קרנות העיר לקבץ מעות לעני, נתכפר לו על ד' מיתות בית דין". (שלחן הטהור)
 • "כל ישועה שאדם נושע בה, שרשה הוא ביציאת מצרים". (בינת ישראל)
 • "על ידי הדחק, אשר דוחקים את עצמן אצל הצדיק, נפטרים בזה מדחקות של עניות". (אהל אלימלך)
 • "כשאומר אדם רבא, צריך לראות את רבא". (זכרון שמואל)
 • "שני דפים גמרא עם רא"ש מועיל יותר מן התענית". (נתיב מצוותיך)
 • "סגלה לנשים שלא יתקשו בלידתן, שיאכלו בכל מוצאי שבת קדש איזה דבר לשם מצות סעודת מלוה מלכה, וגם יאמרו בפה מלא: "לשם מצות סעודת מלוה מלכה", ועל ידי זה ילדו בנקל בעזהשי"ת". (דברי יצחק)
 • "קבלה מרבנו אלימלך, כי האומר ביום אחד שלש פעמים כל תהילים, הוא חשוב יותר מתענית משבת לשבת". (רחמי אב)
 • "...תשמרנו מן הפניות והגאוות, מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר מידות רעות. ותצילנו מקנאת איש מרעהו, ולא תעלה קנאת אדם על לבנו ולא קנאתם על אחרים. אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו, חלילה, ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהא הכול נחת רוח אליך... אמן כן יהי רצון". (מתוך "תפילת רבי אלימלך מליז'נסק לפני התפילה")

נאמר עליו[עריכה]

 • "...הני מילי מילי מילין עילאין קדישין בספר ספירת דברים קדושים אשר מושכים את הלב ליראה וקדושה, ואורו עיני כי טעמתי מעט הדבש בקראי בו שנים ושלוש דלתות והמה מתוקים לחיך ונכנסים ללב. ואמרתי שגם מזה נודע גודל צדקתו וענותנותו, שלא רצה להתגלות את עצמו כל כך בחייו, כאשר היה דרכו תמיד להקטין את עצמו..." (מתוך הסכמתו של ר' זאב וולף, אב בית דין בליז'נסק).
 • "...מי יפאר גודל פאר גדולת רבינו הקדוש..החסיד והעניו אור ישראל וקדושו, יפה פרי תואר..וינהל אחריו כל בית ישראל בעודנו חי עמנו..והראוני מחצב של סנפירון אשר חצב באמרי פיו, ואשר דבר בקודשו דברים העומדים ברומו של עולם..דברים שנאמרו מסיני ועוקר ערים..." (מתוך הסכמתו של ר' אליעזר הורוביץ אב בית דין בטרניגרד).