לדלג לתוכן

אלעזר בן פדת

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי אלעזר בן פדת, אמורא בדור השני והשלישי של אמוראי ארץ ישראל, הוא הנקרא בתלמוד בשם הסתמי רבי אלעזר.

כללי[עריכה]

 • "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים." ~ ברכות י' א'
 • "כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר (בראשית ה, ב) 'זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם',[...] כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם שנא' (תהלים קטו, טז) 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' ,[...] מאי דכתיב (בראשית ב, יח) 'אעשה לו עזר כנגדו' ? זכה -עוזרתו ,לא זכה כנגדו! " ~ יבמות ס"ג א'
 • "כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות." ~ גיטין צ' ב'
 • "כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון." ~ כתובות קי"א א'
 • "רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה (בסיום תפילתו) אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וריעות, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקוה, ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה." ~ ברכות ט'ז ב'

צדקה[עריכה]

 • "גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות שנאמר (משלי כא, ג) 'עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח', [...] גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שנאמר (הושע י, יב) 'זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל אדם קוצר ודאי אוכל [...] אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר 'זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' [...], כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד שנאמר (תהלים לג, ה) 'אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ',[...]מאי דכתיב (משלי לא, כו) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד." ~ סוכה מ"ט ב'
 • "גדול המעשה(המתרים לצדקה) יותר מן העושה שנאמר (ישעיהו לב, יז) 'והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם' ,[...] בזמן שבית המקדש קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שאין בית המקדש קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע ואף על פי כן נחשב להן לצדקה שנא' (ישעיהו ס, יז) 'ונוגשיך צדקה' ." ~ בבא בתרא ט' א'
 • "בואו ונחזיק טובה לרמאין(שמבקשים נדבה ברמאות) שאלמלא הן היינו חוטאין בכל יום(עקב התעלמות ממבקשי נדבות) שנאמר (דברים טו, ט) 'וקרא עליך(העני) אל ה' והיה בך חטא'. " ~ כתובות ס"ח א'
 • "כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום." ~ ברכות ו' ב'
 • "אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא :ריבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם." ~ סנהדרין קח ב


נאמר עליו[עריכה]

 • "כאשר היו שולחים לו מתנות מבית הנשיא לא היה לוקח ,כאשר היו מזמינים אותו לא היה הולך ,אמר להם :לא נוח לכם שאחיה ,שנאמר (משלי טו, כז) שונא מתנות יחיה" ~ כי הא דר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוה שקיל כי הוה מזמני ליה לא הוה אזיל אמר להו לא ניחא לכו דאחיה דכתיב (משלי טו, כז) שונא מתנות יחיה ",מגילה כ"ח א'
 • "'באהבתה תשגה תמיד' כגון רבי (אליעזר) בן פדת אמרו עליו על רבי (אליעזר) שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו(עם הסחורה שלו) מוטל בשוק העליון של ציפורי (תניא) א"ר יצחק בן אלעזר פעם אחת בא אדם ליטלו(לגנוב) ומצא בו שרף" ~ ערובין נ"ד ב'

קישורים חיצוניים[עריכה]