לדלג לתוכן

רבי מאיר

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי מאיר, מגדולי התנאים בדור הרביעי, ממנהיגי התקופה שאחרי מרד בר כוכבא.

אמרותיו

[עריכה]
 • "יש לך חברים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתו משבחין אותך. אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך. שמוכיחך מביאך לידי חיי העולם הבא והמשבחך מוציאך מן העולם." ~ אבות דרבי נתן כ"ט
 • "אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמהו בשעת אבלו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תבא לביתו ביום אידו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו." ~ אבות דרבי נתן כ"ט
 • "כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כולו שלי הוא, אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם כלום." ~ קהלת רבה ה' ט"ו
 • "הוי ממעט בעסק, ועסוק בתורה. והוי שפל רוח בפני כל אדם. ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת כו בתורה, יש לו שכר הרבה לתן לך." ~ משנה אבות ד' י'
 • "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה. שנאמר (משלי ח) 'לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה', ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, והוי צנוע וארך רוח, ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים." ~ משנה מסכת אבות ו' א'
 • "מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת"ל (ויקרא יח, ה) 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדם הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול." ~ בבא קמא ל"ח א'
 • "הלומד תורה ואינו מלמדה זה הוא דבר ה' בזה." ~ סנהדרין צ"ט א'
 • "כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים." ~ פסחים מ"ט ב'
 • "רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אמנות נקיה (וקלה), ויתפלל למי שהעשר והנכסים שלו, שאין אמנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האמנות ולא עשירות מן האמנות, אלא הכל לפי זכותו." ~ משנה קידושין ד' י"ד
 • "שנינו: 'בנים אתם לה' אלהיכם' – בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים- אין אתם קרויים בנים, דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, שנאמר: 'בנים סכלים המה', ואומר: 'בנים לא אמן בם', ואומר: 'זרע מרעים בנים משחיתים'." ~ ילקוט שמעוני ,קי"ד ל"ו
 • "אין ארץ ישראל חסרה כלום שנאמר (דברים ח, ט) 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה'." ~ ברכות ל"ו ב'
 • "מרגלא בפומיה (שגור בפיו) דרבי מאיר: גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי שמור פיך מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון ואני אהיה עמך בכל מקום." ~ ברכות י"ז א'
 • "אל יסרהב (יפציר) אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל." ~ חולין צ"ד א'
 • "לעולם יהא אדם רגיל לומר: כל דעביד רחמנא לטב עביד." ~ ברכות ס' ב'
 • "אדם עובר עבירה בסתר, והקב"ה מכריז עליו בגלוי." ~ סוטה ג' א'
 • "גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלים לכל העולם כולו." ~ יומא פ"ו ב'

נאמר עליו

[עריכה]
 • "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים." ~ רבי אחא בר חנינא, ערובין י"ג ב'
 • "לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה." ~ ערובין י"ג ב'
 • "משמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים." ~ משנה מסכת סוטה ט' ט"ו
 • "סתם מתניתין ר' מאיר." ~ אם מובאת משנה ללא שם התנא אז זאת דעת רבי מאיר, סנהדרין פ"ו א'
 • "כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה." ~ סנהדרין כ"ד א'
 • "ר' מאיר רמון מצא – תוכו אכל וקליפתו זרק." ~ ביחס ליחסו לרבו רבי אלישע בן אבויה(וצ) שהיתפקר,חגיגה ט"ו א'

קישורים חיצוניים

[עריכה]