רבי עקיבא

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רבי עקיבא בן יוסף (בספרות הארצישראלית נקרא גם רבי עקיבה) - מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. חי במאות הראשונה והשנייה לספירה והיה בן הדור השלישי של התנאים. יש הרואים בו את המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא, כך מציין הרמב"ם ואומר "רבי עקיבא גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך"

 • " 'ואהבת לרעך כמוך', רבי עקיבה אומר, זהו כלל גדול בתורה " ~ תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט' דף מ"א
 • "שחוק וקלות ראש, מרגילין לערוה" ~ משנה ,אבות ג' י"ג
 • "מסורת, סייג לתורה; מעשרות, סייג לעושר; נדרים, סייג לפרישות; סייג לחכמה - שתיקה" ~ משנה ,אבות ג' י"ג
 • "חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם ...; חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום ...; חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם" ~ משנה ,אבות ג' יז
 • "הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה" ~ משנה ,אבות ג' י"ט
 • "הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים" ~ משנה, אבות ג' כ'
 • "החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה" ~ משנה, אבות ג' כ'
 • "אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם – אביכם שבשמים. ואומר: 'מקוה ישראל ה - מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" ~ יומא פרק ח' משנה ט'
 • "אין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל." ~ משנה, ידים ג' ה'
 • "אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם." ~ על עונש מוות, ביחד עם רבי טרפון משנה ,משנה ,מכות א' י'
 • "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו , ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? ." ~ מיוחס כתשובה לתלמידיו בשעת הוצאתו להורג תלמוד בבלי, ברכות סא ב
 • "שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהינום" ~ מסכת בבא בתרא דף י ע"א
 • "מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם." ~ מיוחס, לאחר שראה שטיפטוף מים חולל חור בסלע, אבות דרבי נתן פרק ו'
 • "הוא היה אומר: אל תצא חוצה לארץ, שמא תעבוד עבודת כוכבים. שכן דוד הוא אומר: (ש"א כו) "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים". וכי תעלה על דעתך שדוד המלך עובד עבודת כוכבים היה? אלא כך אמר דוד: כל המניח ארץ ישראל ויוצא חוץ לארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודת כוכבים." ~ אבות דרבי נתן כו
 • "הוא היה אומר:
  כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח.
  לפי שכל ארץ ישראל ראויה למזבח.
  וכל הקבור תחת המזבח כאילו קבור תחת כסא הכבוד.
  שנאמר: (ירמיה יז) "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו": ~ אבות דרבי נתן כו
 • "אילו היה בידי הייתי עושה לך ירושלים של זהב." ~ לאישתו
 • "(התורה)שלי ושלכם שלה הוא." ~ לתלמידיו, ביחס לאישתו, תלמוד בבלי, נדרים נ א
 • "איזהו עשיר?...כל שיש לו אשה נאה במעשים." ~ תלמוד בבלי, שבת כה ב
 • " "בני אל תשב בגובהה של עיר ותשנה ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים ואל תכנס לביתך פתאום כל שכן לבית חבירך ואל תמנע מנעלים מרגליך השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו" תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף קיב, עמוד א
 • "יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק" תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף קיב, עמוד א
 • "אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול" תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף קיב, עמוד א
 • "תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם" ~ פסחים מט ב

נאמר עליו[עריכה]

 • "כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה מפני כריעות והשתחויות" ~רבי יהודה, תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף לא, עמוד א
 • "עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים." ~ רבי טרפון, תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף סו, עמוד ב
 • "דברים המוסתרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה." ~ רבי טרפון
 • "ארבעה נכנסו לפרדס ...רבי עקיבא יצא בשלום." ~ תלמוד בבלי, חגיגה יד ב
 • "מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש- חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים." ~ תלמוד בבלי , פסחים קט א
 • "סתם מתניתיןמשנה ללא שם האומר- ר' מאיר, סתם תוספתא -ר' נחמיה ,סתם ספרא- רבי יהודה סתם ספרי ר' שמעון וכולהו אליבא(לשיטת) דרבי עקיבא." ~ רבי יוחנן, תלמוד בבלי, סנהדרין פו א
 • "אמר ריש לקיש מאי דכתיב (בראשית ה א) זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו, כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו אמר ולי מה יקרו רעיך אל" ~ סנהדרין לח ב
 • "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור [לאחורך] חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני" ~ מנחות כט ב
 • "משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה." ~ משנה ,סוטה ט' ט"ו
 • "בן עזאי אומר: כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה." ~ s:בכורות נח א.
 • "בר-כוכבא שב ומרד בשלטונה של רומי. מתחילה הלך מחיל אל חיל. אך המערכה המרדנית, נסתיימה בתבוסה נוראה, שממנה לא קם העם אלא אחר 1813 שנים. אף על פי כן, לא פסק עמנו לראות, במשך כל השנים הללו, בלוחם שהיה לנשיא, גיבור מופלא, סמל לעוז היהודי, שהיה ועוד יחודש. והוא חודש, הודות למה שנשאר בזכרון-לב-האומה." ~ מנחם בגין, "המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית", עיתון מעריב, 16/03/1973.

קישורים חיצוניים[עריכה]

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: רבי עקיבא