אלעזר בן עזריה

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

רבי אלעזר בן עזריה מחכמי יבנה, החליף לזמן קצר את רבן גמליאל כראש הסנהדרין.


 • "אם אין תורה, אין דרך ארץ – אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין חוכמה, אין יראה – אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין בינה, אין דעת – אם אין דעת, אין בינה. אם אין קמח, אין תורה – אם אין תורה, אין קמח." ~ מסכת אבות, ג', י"ז
 • "כל שחוכמתו מרבה ממעשיו, למה הוא דומה, לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מעטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו – אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה, לאילן שענפיו מעטין ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו." ~ מסכת אבות, ג', י"ז
 • "לא יאמר אדם אי איפשי (אין רצוני) ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי איפשי לבוא על הערווה, אבל (יאמר) איפשי ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי כך." ~ ספרא, פרשת קדושים, פרשה י'
 • "עקיבא, מה לך אצל אגדה כלך אצל נגעים ואהלות!" ~ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ל"ח, עמוד ב'
 • "דברה תורה בלשון בני אדם." ~ כלל לפירוש התורה, תלמוד בבלי, מסכת קידושין, י"ז, ב'
 • "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף." ~ תלמוד בבלי, מסכת פסחים, קי"ח, א'
 • "סנהדרין ההורגת אחת לשבעים שנה נקראת חובלנית." ~ משנה, מסכת מכות, פרק א', משנה י'
 • "עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו." ~ משנה, מסכת יומא, פרק ח'
 • "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו." ~ ספרי במדבר, ק"ב

נאמר עליו[עריכה]

 • "מכירו אני שהוא דור עשירי לעזרא ועיניו דומות לשל עזרא." ~ ר' דוסא בן הרכינס, תלמוד ירושלמי, מסכת יבמות, פרק א', הלכה ו'
 • "הרואה רבי אלעזר בן עזריה בחלום יצפה לעשירות." ~ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ז, עמוד ב'
 • "משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלה עטרת חכמים." ~ תוספתא, סוטה, ט"ו, ג'
 • "ולמה היה רבי אליעזר דומה? לרוכל שנטל קופתו ונכנס למדינה, ובאו בני המדינה ואמרו לו, שמן טוב יש עמך, פלייטון יש עמך, אפרסמון יש עמך, ומוצאין הכול עמו. כך היה רבי אלעזר בן עזריה: בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלו, שאלו במקרא אומר לו, במשנה אומר לו, במדרש אומר לו, בהלכות אומר לו, בהגדות אומר לו. כיוון שיצא מלפניו הוא מלא טוב וברכה." ~ ר' יהודה הנשיא, אבות דרבי נתן, י"ח, א'
 • "אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו." ~ רבי יהושע, תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ג', עמוד ב'