לדלג לתוכן

מסכת סנהדרין

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת סנהדרין היא המסכת הרביעית בסדר נזיקין שבמשנה ובתלמוד. המסכת עוסקת ברובה במשפט העברי. פרקה האחרון, "פרק חלק" עוסק בענייני אגדה ובפרט בתחיית המתים.

בתלמוד בבלי יש למסכת זו 112 דפים.


 • "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיה ס) ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה ואומר (שמות טו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו." ~ משנה סנהדרין י א
 • "אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע." ~ דף ט
 • "אמר רבי יוחנן כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך ופליגא דרבי אבהו (=וחולק על רבי אבהו) דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין שם צדיקים אינן עומדין שם." ~ דף צט
 • "קשר רשעים, אינו מן המניין."
 • "מיתתן של רשעים, הנאה להם והנאה לעולם." ~ סנהדרין, דף ע"א
 • "נכנס יין יצא סוד." ~ דף ל"ח
 • "המגביה ידו על חברו – אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע." ~ דף נ"ח
 • "כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב בית המקדש בימיו." ~ דף כב
 • "הלומד תורה ואינו מלמדה זה הוא דבר ה' בזה." ~ דף צט
 • "אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו." ~ דף ק
 • "ישראל אף על פי שחטא- ישראל הוא!" דף מד
 • "הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים" דף לז ע"ב
 • "אגב אורחך לבעל דבבך אישתמע" ~ דף צה
  • תרגום: בדרכך הישמע לאויבך.
  • פירוש רש"י: כשתלך לדרכך לפי תומך, לשונאך התראה והפחידו".
 • "אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה ואסא קרו ליה" ~ דף מד
  • תרגום: הדס העומד בין הסרפדים הדס שמו והדס קוראים לו.
 • "בת דינא - בטל דינא" ~ דף צה
  • תרגום: לן הדין, בטל הדין. (כיוון שנדחה נדחה)
 • "גמלא אזל למבעי קרני, אוני דהוו ליה גזיוה מיניה". ~ דף קו
  • תרגום: הגמל הלך לבקש קרניים, אוזניים שהיו לו כרתו ממנו.
 • "דפרע קיניה מחריב ביתיה" ~ דף קב, בנוסח הערוך: "מאן דפרע קינאיה מחריב קיניה."
  • תרגום: הפורע קנאתו, מחריב ביתו.
 • "חבל על דאבדין ולא משתכחין" ~ דף קיא
  • תרגום: חבל על האובדים ואין נמצאים.
  • רש"י: הפסד גדול יש על גדולים שאבדו, ואיני יכול למצוא חסידים אחרים כמותם".
 • "חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני" ~ דף קה
  • תרגום: חוצפה אפילו כלפי שמים מועילה.
 • "כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן" ~ דף ז
  • תרגום: כשהייתה אהבתנו עזה על רוחבה של חרב היינו שוכבים. עכשיו שאהבתנו אינה עזה מיטה של שישים אמה אינה דיה לנו.

קישורים חיצוניים[עריכה]