מסכת סוכה

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת סוכה היא המסכת השישית בסדר מועד, במסכת זו חמישה פרקים אשר עוסקים בארבע מצוות הנוהגות בחג סוכות. בתלמוד בבלי יש למסכת זו 55 דפים.


 • "מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום." ~ סוכה, ה', ע"א
 • "כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה." ~ סוכה, כ', א'
 • "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא." ~ סוכה, כ"ח, א'
 • "גדול העושה צדקה יותר מכל הקורבנות שנאמר (משלי כ"א, ג') 'עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח', [...] גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שנאמר (הושע י', י"ב) 'זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל אדם קוצר ודאי אוכל [...] אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר 'זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' [...], כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד שנאמר (תהילים ל"ג, ה') 'אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ', [...] מאי דכתיב (משלי ל"א, כ"ו) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד." ~ סוכה, מ"ט, ב'
 • "תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת." ~ ה', ע"ב
 • "לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה." ~ נ"ב, ע"א (ר’ יהודה)
 • "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" ~ נ"ב, ע"א
 • "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו... ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו" ~ נ"ב, ע"ב
 • "אם פגע בך מנוול זה (יצר הרע) משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ" ~ נ"ב, ע"ב
 • "אבר קטן יש לו לאדם; מרעיבו — שבֵע, משביעו — רעב" ~ נ"ב, ע"ב (פירוש רש"י שם: משביעו - בתשמיש: רעב - גופו חסר כח ורעב לעת זקנה: שבע - בכח שלם:)
 • "שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה" (רש"י: מה שהתינוק מדבר בשוק מאביו או מאמו שמע) ~ נ"ו, ע"ב

קישורים חיצוניים[עריכה]