לדלג לתוכן

מסכת נידה

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת נידה היא המסכת השביעית בסדר טהרות שבמשנה, ויש בה עשרה פרקים. המסכת היא היחידה ממסכתות סדר טהרות שיש לה תלמוד על הסדר. בתלמוד הבבלי יש בה 72 דפים (על כל המסכת), לעומת 13 דפים בלבד בתלמוד הירושלמי, הואיל ויש בידינו כיום רק שלושה פרקים מהתלמוד הירושלמי על המסכת. עם זאת, ידוע מדברי התוספות (על המסכת, דף ס"ו, א'; דיבור המתחיל "ותבדוק") שהיה ירושלמי לפחות עד פרק שביעי.

  • "מעוברת משיודע עוברה: וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום רבי מאיר שלשה חדשים ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (בראשית, ל"ח, כ"ד) ויהי כמשלש חדשים וגומר זכר לדבר קרא כתיב וראיה גדולה היא משום דאיכא דילדה לט' ואיכא דילדה לשבעה." ~ נידה, ח', ב'
  • "לדברי ר"מ דם נעכר ונעשה חלב... א"ר אלעאי מאי טעמא דר"מ דכתיב (איוב, י"ד, ד') מי יתן טהור מטמא לא אחד ורבנן א"ר יוחנן זו שכבת זרע שהוא טמא ואדם הנוצר ממנו טהור ור"א אומר אלו מי הנדה שהמזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא ומזה טהור... והיינו דאמר שלמה (קהלת, ו', ג') אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני." ~ נידה, ט', א'
  • "מתניתין: כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ: גמרא: מאי שנא (תרגום: מה שונה) נשים ומאי שנא אנשים נשים לאו בנות הרגשה נינהו משובחות אנשים דבני הרגשה נינהו תקצץ אי הכי מאי איריא מרבה כי לא מרבה נמי כי קתני מרבה אנשים תנא במה דברים אמורים לענין שכבת זרע אבל לענין זוב אף הוא משובח כנשים ואפילו לענין שכבת זרע אם בא לבדוק בצרור או בחרס בודק ובמטלית לא והתניא בודק עצמו במטלית ובכל דבר שרוצה כדאמר אביי במטלית עבה הכא נמי במטלית עבה." ~ נידה, י"ג, א'
  • "תניא רבי אליעזר אומר כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולם אמרו לו לרבי אליעזר והלא נצוצות נתזין על רגליו ונראה ככרות שפכה ונמצא מוציא לעז על בניו שהן ממזרים אמר להן מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרים ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקום." ~ נידה, י"ג, א'
  • "אמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר (בראשית, ל"ח, י') וירע בעיני ה' (את) אשר עשה וימת גם אותו." ~ נידה, י"ג, א'

קישורים חיצוניים[עריכה]