לדלג לתוכן

מסכת נדרים

מתוך ויקיציטוט, מאגר הציטוטים החופשי.

מסכת נדרים היא המסכת השלישית בסדר נשים, המסכת עוסקת בעיקר בדיני נדרים. המסכת עוסקת גם בחלויות הנדר ומתי נדר תופס ודברים התלויים בדעתו ובלשונו של אדם. כמו כן עוסקת המסכת דרך אגב בנושאי ביקור חולים וברית מילה.

 • "'ואהבת לרעך כמוך', רבי עקיבה אומר, זהו כלל גדול בתורה." ~ תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט', דף מ"א
 • "(התורה) שלי ושלכם שלה הוא." ~ לתלמידיו, ביחס לאישתו, תלמוד בבלי, נדרים נ א
 • "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה." ~ נדרים מט ב
 • "אין עני אלא בדעה." ~ נדרים מא א
 • "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים." ~ נדרים ח א-ב
 • "חסידים הראשונים היו מתאווין להביא קרבן חטאת. לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם, מה היו עושין? עומדין ומתנדבין נזירות למקום, כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום." ~ נדרים י א
 • "כל אדם המתבייש, לא במהרה הוא חוטא; ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני." ~ נדרים כ א
 • "כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטין בו." ~ נדרים כב א (רבי יונתן)
 • "כל הכועס – אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו... משכח תלמודו ומוסיף טיפשות... בידוע שעוונותיו מרובין מזכיותיו..." ~ נדרים כב ב
 • "כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו." ~ נדרים לט ב (רבי אחא בר חנינא)
 • "כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים." ~ נדרים מ א (רבי עקיבא)
 • "כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם." ~ נדרים מ א (רב)
 • "אמר (רבי) שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד.
פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים.
אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה?
אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלאות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו: רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה? העבודה שאגלחך לשמים!
מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו: בני, כמוך ירבו גוזרי נזירות בישראל! עליך הכתוב אומר: "איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'". ~ נדרים ט ב

קישורים חיצוניים[עריכה]